สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราขการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ 1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์ 2. ชื่อผลิตภัณฑ์ 3. วงเงิน (Loan…