สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราขการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์

2. ชื่อผลิตภัณฑ์

3. วงเงิน (Loan to Value)

4. ระยะเวลาการผ่อนชำระ

5. ประเภทของการผ่อนชำระ

6. หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

7. อัตราดอกเบี้ย

8. อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ

9. ค่าบริการต่างๆ

10. เงื่อนไขการใข้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม มิฉะนั้นจะกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

11. ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าจำเป็นต้องทำ หรือ ที่สามารถเลือกได้

12. ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ

13. การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

14. การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า

15. การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ

16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
 • กรณีหลักทรัพย์/เงินฝากค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วสูงสุดรายละไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

ทั้งนี้กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ให้วงเงินกู้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผ่อนชำระเงินต้นกู้พร้อมดอกเบี้ยรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ให้เสร็จสิ้นจนครบอายุสัญญากู้

 • การผ่อนชำระหนี้ ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน
 • การผ่อนชำระช่วงแรกดอกเบี้ยจะมีจำนวนมาก ในเดือนต่อๆมาดอกเบี้ยจะลดลงตามจำนวนเงินต้นคงค้างที่ลดลงเรื่อยๆ
 • การคิดดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน และจะถูกคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้
 • ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงค้างจากงวดก่อน
 • สูตรการคำนวณดอกเบี้ยปกติ = เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวดนั้น / 365 วัน

(1)  MOU แบบทั่วไป

 • กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินนำส่งชำระหนี้ ให้เรียกเก็บในอัตรา MRR – 0.75% หรือ MRR +0.75% หรือ MRR +2.50% ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและคุณสมบัติของผู้กู้ สำหรับกรณีที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบุคคลค้ำประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคลค้ำประกันให้เรียกเก็บดอกเบี้ย MRR +2.75% หรือ MRR +3.75% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้และคุณสมบัติของผู้กู้
 • กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินได้ของผู้กู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เรียกเก็บในอัตรา MRR% หรือ MRR +2.75% ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน

(2)  MOU แบบพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและลักษณะการทำบันทึกข้อตกลง หลังจากนั้นในทุกสิ้นไตรมาส หากมีปริมาณธุรกรรมส่งผลให้ต้นทุนของธนาคารลดลง ระบบงานจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา MRR -2.50% ต่อปี

(3)  กรณีโอนสิทธิ์เรียกร้องในเงินฝากเป็นประก้น ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับ บวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี

 • คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนค่างวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดนั้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • สูตรการคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือ

เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จำนวนวันที่ผิดนัด / 365 วัน

 • ค่าอากรแสตมป์ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท / บัญชี / ทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ เรียกเก็บเฉพาะกรณีมีบุคคลค้ำประกันและไม่มีบุคคลค้ำประกัน (ไม่เรียกเก็บกรณีใช้หลักทรัพย์ / เงินฝากค้ำประกัน) ดังนี้

ค่างวดผ่อนชำระรายเดือน ขึ้นอยู่กับวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาให้กู้ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่ลูกค้าทำขึ้นกับธนาคาร หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

 • กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันภัยกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกันหรือตัวแทนรายใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งนี้การทำประกันชีวิตฯดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
 • ท่านต้องชำระหนี้ให้กับธนาคารตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบการชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผิดนัดชำระธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หากท่านผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้จากท่าน

จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จำนวนเงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชำระ วันที่ชำระครั้งต่อไป เป็นต้น

จัดส่งใบเสร็จรับชำระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชำระจากบัญชีเงินฝากเท่านั้น กรณีอื่นๆ ได้รับจากช่องทางตามที่ลูกค้าชำระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที่สาขา หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมจำนวนเงินที่ชำระ เป็นต้น

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน สถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที่ลูกค้าใช้บริการ

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้องร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อควรระวัง!
 • การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้
 • หากฟิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้เพิ่ม
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *