สินเชื่อธนาคารกรุงไทยอเนกประสงค์ 5 Plus

สถาบันการเงิน
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ชื่อสินเชื่อ
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
 • สินเชื่อเพื่ออุปโภค บริโภค
ลักษณะลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สินเชื่อไม่มีลักทรัพย์ค้ำประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
 • ผู้ที่มีรายได้ประจำผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
วิธีคิดดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 ค่าทวงหนี
 • 100 บาท ต่อบัญชี และทุกรอบที่มีการทวงหนี
 ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนีก่อนกำหนด
 • ตามที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย
 • ผู้กู้ผู้ที่มีรายได้ประจำซึ่งได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวนกู้ทุกจำนวน ดอกเบี้ย 13.22%ต่อปีรวมค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ หรืออาชีพแลเงินเดือน
ดอกเบี้ยผิดนัด
 • สูงสุด25%ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี
 • ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
 • ธนาคาร Auto Debit หักจากบัญชีธนาคารเงินเดือน
เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • ไม่มีเอกสารทางด้านหลักประกัน เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน
วิธีสมัคร
 • สามารถสมัคร “สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus (5 Plus Multipurpose Loan)” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.)
จุดเด่น
 • สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้แบบทีกำหนดระยะเวลา เหมาะสำหรับพนักงานเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทยเท่านั้น
 • ได้รับวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้แต่จะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
อัตราค่าธรรมเนียม
 • MRT+7% ต่อปี
ระยะเวลากู้
 • กู้ได้สูงสุด 5 ปี
คุณสมบัติ
 • เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
 • รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • อายุงานอย่างต่ำ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
 • จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยโดยทางธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน
เอกสารที่จำเป็น
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงการรับเงินเดือนที่ชัดเจน
 • สำเนาการทำรายการทางการเงินของบัญชีธนาคารกรุงไทยย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน แตถ้าพึ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ สามารถใช้บัญชีอื่นเพื่อยื่นพิจารณาได้
ข้อควรระวัง
 • การรทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อกำรพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้ำได้รับเงินกู้
 • หากผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทวงถามให้ชาระหนี้เพิ่ม
 • ลูกค้ำควรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *